Quay về trang trước (danh sách các mẫu đăng ký)

Đăng ký trả phòng

Vui lòng xác nhận lại nội dung đã nhập.

Mẫu đăng ký

Đăng ký trả phòng

Nhập thông tin liên quan đến việc trả phòng kết thúc hợp đồng

Bắt buộcNgày trả phòng
・Là ngày thực tế mà bạn dọn ra khỏi phòng (ngày trả chìa khóa). Tất cả đồ đạc và vật dụng cá nhân của bạn phải được dọn ra khỏi phòng trước ngày này.
Bắt buộcNgày kết thúc hợp đồng
・Là ngày kết thúc hợp đồng (không nhất thiết phải trùng với ngày trả chìa khóa mà có thể muộn hơn). Nếu trong hợp đồng không có điều khoản tính tiền thuê nhà theo ngày thì theo nguyên tắc chung, ngày kết thúc hợp đồng sẽ là cuối tháng, vì vậy vui lòng nhập ngày cuối cùng của tháng.
Bắt buộcLý do kết thúc hợp đồng
Bắt buộcĐịa chỉ mới sau khi trả phòng
・Thông tin trên là cần thiết khi phải gửi các giấy tờ tài liệu về chi phí thuê nhà cũng như trả phòng qua đường bưu điện
解約のイメージ
・Trong ví dụ trên, nếu không có điều khoản tính tiền thuê nhà theo ngày thì ngày kết thúc hợp đồng sớm nhất sẽ là ngày 31 tháng 5. Ngay cả khi bạn chuyển đi (trả chìa khóa) vào giữa tháng, bạn sẽ phải trả tiền thuê nhà của cả tháng đó.
・Trong trường hợp có điều khoản tính tiền thuê nhà theo ngày thì ngày kết thúc hợp đồng sớm nhất là ngày 14 tháng 5 hoặc ngày 13 tháng 5 tùy thuộc vào nội dung hợp đồng (một tháng sau ngày đăng ký kết thúc hợp đồng). Và tiền tiền thuê phòng sẽ được tính cho đến ngày kết thúc hợp đồng . Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra các điều khoản của hợp đồng.

Nhập thông tin liên quan đến hợp đồng hiện tại

Bắt buộcTên tòa nhà
Bắt buộcSố phòng
Bắt buộcTên của người đứng tên hợp đồng
Bắt buộcSố điện thoại
Bắt buộcĐịa chỉ email
Bắt buộcThông tin về công ty quản lý

Thông tin về tài khoản ngân hàng

Bắt buộcTên ngân hàng
Bắt buộcTên chi nhánh
Bắt buộcHình thức của tài khoản tiết kiệm
・Nếu bạn sử dụng Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản, vui lòng mã tài khoản gồm 7 chữ số để nhận tiền chuyển từ tài khoản ngân hàng khác.
Bắt buộcTên chủ tài khoản
・Về nguyên tắc, tài khoản nhận tiền hoàn trả phải là tài khoản của người đứng tên thuê phòng

khác v.v.

0 / 200