Quay về trang trước (danh sách các mẫu đăng ký)

Trước khi đăng ký trả phòng kết thúc hợp đồng

Vui lòng xác nhận lại nội dung hợp đồng

Bạn có thể đăng ký để kết thúc hợp đồng thuê nhà.
Trước khi đăng ký xin kết thúc hợp đồng, hãy đọc và kiểm tra lại nội dung hợp đồng cũng như các điều khoản đặc biệt.
Hãy chắc chắn rằng bạn đã xác nhận cẩn thận.

Mẫu đăng ký

Đăng ký trả phòng

Những điều cần chú ý khi đăng ký kết thúc hợp đồng

Sau khi chuẩn bị hợp đồng, xác nhận lại nội dung và điều khoản thì hãy đăng ký kết thúc hợp đồng.

Quy trình trả phòng kết thúc hợp đồng

1. Đăng ký trả phòng kết thúc hợp đồng
2. Công ty quản lý sẽ liên hệ với bạn để xác nhận về các điều khoản kết thúc hợp đồng. Có gặp mặt để kiểm tra tình trạng phòng hay không. Trong trường hợp có gặp mặt thì sẽ hẹn ngày giờ đến phòng. Cũng như là trao đổi về cách trao trả, thu hồi chìa khóa phòng.
3. Trả khóa phòng ( Gặp mặt để kiểm tra tình trang phòng trong trường hợp có)
4. Hoàn tất thủ tục trả phòng kết thúc hợp đồng