Quay về trang trước (danh sách các mẫu đăng ký)

Thay đổi thông tin khách thuê phòng

Có thể thay đổi thông tin của khách thuê phòng.
Nếu có thông tin muốn thay đổi, Vui lòng nhập các thông tin mới

Vui lòng xác nhận lại nội dung đã nhập.

Mẫu đăng ký

Thay đổi thông tin khách thuê phòng

Nhập thông tin liên quan đến hợp đồng hiện tại

Bắt buộcTên tòa nhà
Bắt buộcSố phòng
Bắt buộcTên của người đứng tên hợp đồng
Bắt buộcSố điện thoại
Bắt buộcĐịa chỉ email
Bắt buộcThông tin về công ty quản lý

Thông tin sau khi thay đổi

Tùy chọnTên của người đứng tên hợp đồng
・Vui lòng đăng ký thông tin về khách thuê phòng nếu có thay đổi so với lúc kí kết hợp đồng
・Không thể thay đổi được thông tin của khách thuê phòng
Tùy chọnPhiên âm Furigana (cách đọc)
Tùy chọnSố điện thoại
Tùy chọnĐịa chỉ email
Tùy chọnĐịa chỉ nơi làm việc
Tùy chọnSố điện thoại nơi làm việc

Tùy chọnGhi chú

0 / 200